จ.ราชบุรี/เข้าตรวจสอบโรงแรมให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนถึงฤดูท่องเที่ยว

จ.ราชบุรี/เข้าตรวจสอบโรงแรมให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนถึงฤดูท่องเที่ยวนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในอำเภอสวนผึ้ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มีมาตรฐาน และให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้มารับบริการ ภาครัฐสามารถตรวจสอบควบคุม ยกระดับมาตรฐานการประกอบการและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้รับบริการก็ได้รับบริการที่มีคุณภาพและเป็นธรรม ฝ่ายผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของตน ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้
โดยแนวทางการตรวจสอบการขอรับใบอนุญาตในครั้งนี้

คณะกรรมการฯจะเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารถึงความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย มีการจัดสถานที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่นสถานที่จอดรถมีเพียงพอ มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งไปยังสถานพยาบาล มีระบบดับเพลิง บันไดหนีไฟ ประตูหนีไฟ สัญญาณเตือนไฟไหม้ เครื่องตรวจจับกลุ่มควัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีระบบกล้องวงจรปิดที่ครอบคลุม ทั้งนี้จากการตรวจสอบโรงแรมทุกแห่งมีความพร้อมในระบบรักษาความปลอดภัย ส่วนจุดไหนที่ยังบกพร่องเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งให้ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการด้านที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างความมั่นใจแก่ผู้มารับบริการ รวมถึงการประกอบธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน