ร้อยเอ็ด โยธาธิการและผังเมือง จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการวางและจัดทำผังเมืองรวม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน

ร้อยเอ็ด โยธาธิการและผังเมือง จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการวางและจัดทำผังเมืองรวม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการวางและจัดทำผังเมืองรวม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ผู้แทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะที่ปรึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม

นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดเวทีในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการวางและจัดทำผังเมืองรวม ซึ่งเป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ทั้งในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านการชลประทาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม น้ำแล้ง ส่งผลต่อการทำเกษตรเป็นอย่างมาก รวมถึงการขยายตัวที่รวดเร็วของภาคเศรษฐกิจที่ทำเกิดการเปลี่ยนแปลงของประชากร เศรษฐกิจ สังคม การขยายตัวของชุมชน และภาคอุตสาหกรรม เป็นการกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมืองในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืนของจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2563 รวมระยะเวลา 3 วัน

/////ศรีไพรทูลธรรมtigernew101tv ขอบคุณเครดิต’มกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ*สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด