ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

วันนี้ (9 มิถุนายน 2563) เวลา 16.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ บริเวณลานจอดรถข้างตึกมหาวีโรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายยงทวี กะวิกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ข้าราชการ และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วม

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อให้พสกนิกรเกิดความสมัครสมานสามัคดี และมีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/อรรถวุฒิ ทัพโพธิ์/เลขาผวจ.รอ.-ภาพ