จันทบุรี-คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 3 เดินทางตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี-คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 3 เดินทางตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

เพื่อให้เป็นหน่วยงานมีมาตรฐานระบบงานเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน ให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการของภาครัฐ

วันนี้ ( 10 มิ.ย.62 ) ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อย อำเภอมะขาม คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 3 โดย นางสาว จรรยา อักกะรังสี อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้นำ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 3 ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี และ ผู้แทนศูนย์ราชการใส สะอาด เดินทางมาตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินที่คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกกำหนด หรือ Government Easy Contact Center : GECC เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มุ่งเน้นให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่น และความประทับใจให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ และคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 3 กำหนดตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในจังหวัดจันทบุรี รวม 5 แห่ง คือ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อย อำเภอมะขาม / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อย อำเภอเขาคิชฌกูฏ / บริษัท TOT จำกัด มหาชน จังหวัดจันทบุรี / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อย อำเภอนายายอาม และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อย อำเภอแก่งหางแมว โดยมีหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ในเกณฑ์ด้านกายภาพ ด้านคุณภาพ ด้านผลลัพธ์ ซึ่งมีตรารองรับมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ระดับต้น (สีฟ้า) , ระดับปานกลาง(สีเงิน) และ ระดับสูง(สีทอง) ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จะสรุปนำเสนอ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกเพื่อพิจารณารองรับมาตรฐานการให้บริการ และมอบตราสัญลักษณ์และโล่แก่ผู้บริหารศูนย์ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก