ผวจ.ร้อยเอ็ด รวมพลังเข้มข้น:เร่งด่วน ปฏิบัติราชการ:ตรวจเยี่ยม:เสริมพลัง/กำลังใจกำลังพล!!!เน้นย้ำ.สกัดกั้น: (COVID-19)

ผวจ.ร้อยเอ็ด รวมพลังเข้มข้น:เร่งด่วน ปฏิบัติราชการ:ตรวจเยี่ยม:เสริมพลัง/กำลังใจกำลังพล!!!เน้นย้ำ.สกัดกั้น: (COVID-19)

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการปฏิบัติหน้าที่ตามจุด ตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19

วันนี้ (10 เมษายน 2563) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการปฏิบัติหน้าที่ตามจุด ตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 และเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พล.ต.ต. ไพโรจน์ มังคลา ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด พล.ต. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 27 พ.อ. วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท) นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วม

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวเน้นย้ำในที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดร้อยเอ็ดจึงมีคำสั่งจัดตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-19 และประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทั้งห้ามบุคคลเดินทาง เข้า – ออก ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ห้ามรถโดยสารสาธารณะเดินทาง เข้า – ออก ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ห้ามจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอออล์ ระหว่างเวลา 17.00 – 22.00 น. เฉพาะวันที่ 10 – 17 เมษายน 2563 โดยสนธิกำลังระหว่างทหาร เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าหน้าที่ขนส่ง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ตามข้อกฎหมาย
เนื่องจากในห้วงที่ผ่านมาได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) และความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดทุกนายได้ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์การประกาศจังหวัดฉบับเพิ่มเติม เพื่อให้มีการงดการเคลื่อนย้ายของบุคคลโดยประกาศจังหวัดเพิ่มเติมมีผลวันที่ 10-17 เมษายน 2563 ขอให้ตำรวจทุกนายได้เข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดให้ถูกต้อง
2. ให้สั่งการไปยังทุกสถานีตำรวจภูธร ให้หัวหน้าสถานีสนับสนุนการทำงานกับฝ่ายปกครองแบบบูรณาการ ทั้งภารกิจของด่าน และภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ให้กำชับการออกตรวจตราท้องที่ ให้เพิ่มความถี่ ป้องกันไม่ให้มีบ่อนการพนัน หรือการเล่นการพนันเนื่องจากคนกลับอยู่บ้านเพิ่มขึ้น และเร่งกวาดล้างยาเสพติด
4. ให้เร่งรัดการดำเนินคดีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 รายงานสถิติคดีให้จังหวัดทราบด้วย
5. ให้กำลังใจข้าราชการตำรวจทุกนาย ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหนื่อยยาก ขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้หมั่นเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่และการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล อย่างสม่ำเสมอ
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบแอลกอฮอล์เจล หน้ากากผ้า และเครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

#########
ศรีไพร ทูลธรรม:สื่อประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด จิตอาสางานแพทย์สาธารณสุขร่วมต้าน(COVID-19)