จังหวัดเชียงใหม่จัดงานเชิดชูเกียรติ พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้กับศูนย์ฯ และ อปพร.ดีเด่น

จังหวัดเชียงใหม่จัดงานเชิดชูเกียรติ พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้กับศูนย์ฯ และ อปพร.ดีเด่น

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “วัน อปพร.” เพื่อเชิดชูเกียรติความสำคัญของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยทั่วไป

วันนี้ (10 เม.ย. 62) ที่หอประชุมอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในนามรองผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “วัน อปพร.” ประจำปี 2562

ทั้งนี้ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนกลาง ได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวัน อปพร. เพื่อเชิดชูเกียรติความสำคัญของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยทั่วไป เกี่ยวกับความเสียสละในการช่วยเหลือสังคม พี่น้องประชาชน เมื่อยามที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยในหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น ซึ่ง อปพร.จะเป็น
ส่วนหนึ่งที่คอยให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐ และเป็นกลไกส่วนหนึ่งของภาคประชาชนที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ แม้ไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ จึงถือเป็น
ผู้มีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง) เนื่องในวัน อปพร.ประจำปี 2562 พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562จำนวน 2 คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการประสานงานศูนย์
อปพร.จังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธี

****************

นฤมล วรรณพริ้ง/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
10 เมษายน 2562