ร้อยเอ็ดบำเพ็ญกุศลบุญอายุวัฒนมงคล ๗ รอบ ๘๔ ปี ๖๔ พรรษา พระธรรมฐิติญาณ (หลวงปู่ศรีจันทร์ ปุญญรโต)ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐(ธรรมยุต)เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

ร้อยเอ็ดบำเพ็ญกุศลบุญอายุวัฒนมงคล ๗ รอบ ๘๔ ปี ๖๔ พรรษา พระธรรมฐิติญาณ (หลวงปู่ศรีจันทร์ ปุญญรโต)ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐(ธรรมยุต)เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ คณะกรรมการ คณะศิษย์ และทายก-ทายิกา วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง จัดงาน บำเพ็ญกุศลบุญอายุวัฒนมงคล ๗ รอบ ๘๔ ปี ๖๔ พรรษา พระเดชพระคุณพระธรรมฐิติญาณ (หลวงปู่ศรีจันทร์ ปุญญรโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐(ธรรมยุต) ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานอำนวยการศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมกถึกภาคตะวันออกเฉียง ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ,เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง และทอดผ้าป่า “ทุนนิธิวัดบึงพระลานชัย และบูรณะกูฏิสงฆ์ ” จำนวน ๒,๕๖๔ กอง กองละ ๑,๐๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา

เพื่อเป็นทุนสวัสติการพระภิกษุสามเณร ค่าภัตดาหาร ค่าน้ำประปาไฟฟ้า และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะกูฏิสงฆ์ภายในวัด วันที่ ๙-๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง อำภอเมืองร้อยเอ็ด


กิจกรรมประกอบด้วย วันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งกองผ้าป่า”ทุนนิธิวัดบึงพระลานชัย และบูรณะกูฏิสงฆ์ “,พิธีเจริญพระพุทธมนต์,สมโภชผ้าป่าฯ,ทำวัตรสวดมนต์ภาวนา วันพุธที่๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ตอนเช้าทำบุญตักบาตรพระสงฆ๑๐๑รูป,๐๙.๓๐น.พระสงฆ์เทศนา๑กัณฑ์,เวลา๑๐.๓๐น.พระสงฆ์สมณศักดิ์๑๙รูปรับทักษิณาฯ เจริญพระพุทธมนต์,ถวายสักการะพระเดชพระคุณพระธรรมฐิติญาณ,ถวายผ้าป่าฯเสร็จพิธี
/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว


.