ตราด/อําเภอคลองใหญ่ เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่งในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จำนวน 211 คนรุ่นที่ ๑๒/๒๕๖๓

ตราด/อําเภอคลองใหญ่ เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่งในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จำนวน 211 คนรุ่นที่ ๑๒/๒๕๖๓

วันที่ 10 มี.ค. 2563 เวลา 09.30 น . นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอคลองใหญ่ โดยมีคณะวิทยากรจากจิตอาสา ๙๐๔ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อบต.ไม้รูด อบต.คลองใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดเล็ก และองค์การบริหารส่วนตำบลโดยมี นายนรินทร์ รัตนะเรือง ปลัดอําเภอคลองใหญ่ นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทน ๙๐๔ จำนวน 211 คน ตําบลละ 50 คนเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่ห้อประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศบาลตําบลคองใหญ่
กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน ขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลคลองใหญ่ได้มีการตรวจวัตไวรัสสายพันธุ์ใหม่โควิค 19 ในการเข้าร่วมอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อป้องกันในความปลอดภัยเพื่อเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ นอกจากเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด