นายอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดการดำเนินโครงการอบรมแกนนำจิตอาสาพระราชทาน

นายอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดการดำเนินโครงการอบรมแกนนำจิตอาสาพระราชทาน

ที่มหาราชภัฏอุตรดิตถ์ (วิทยาลัยเขตบึ่งกะโล่) นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดพิธีดำเนินโครงการอบรมแกนนำจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้น้อมนำพระราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งเน้นให้ได้ทรงจัดตั้งโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มาขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม โดย มีนายเจนณรงค์ ประกอบทรัพย์ ปลัดอำเภอเมืองอุตรดิตถ์กล่าวรายงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ ในการดำเนินโครงการอบรมแกนนำจิตอาสาพระราชทาน มีดังนี้

1.เพื่อให้ ผู้เข้าอบรม ได้ทำหน้าที่ติดอาสา 3 ประเภท คือ(จิตอาสาเฉพาะกิจ จิตอาสาพัฒนา และจิตอาสาภัยพิบัติ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง “สถาบันหลักของชาติ” และเรื่องจิตอาสาพระราชทาน

3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของแกนนำจิตอาสาพระราชทานให้เป็นคนไกลหลักในการประสานความร่วมมือในระดับท้องที่และท้องถิ่นในการบูรณาการความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้มีองค์ความรู้วินัยและบุคลิกภาพ ตลอดจนทักษะการช่วยเหลือประชาชนตามแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยตัวแทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนผู้ปกครองท้องที่ ซึ่งเป็นจิตอาสาพระราชทาน ตำบลละ 2 คนและเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ รวมทั้งสิ้น 40 คน โครงการอบรมแกนนำจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สอดคล้องกับนโยบายของกรมการปกครองที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมสถาบันหลักของชาติและเป็น 1 ใน 10 โครงการสำคัญของกรรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พศ. 2565

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน