รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน kick off ประชุมกระจายแผนและซักซ้อมแนวทางขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2565 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน kick off ประชุมกระจายแผนและซักซ้อมแนวทางขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2565
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกระจายแผนและซักซ้อมแนวทางขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคใต้ชายแดน ให้เกียรติมาบรรยายนโยบายเร่งด่วน,นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชกแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส,นางสาวณัฐชยา ศรีดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นางพจนารถ เหล่าที ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นางสาวสุพิชฌาย์ พงพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้ง 13 อำเภอเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมพระยานราศรัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ถ่ายทอดสัญญาณไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 13 อำเภอ
วัตถุประสงค์ของการประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการเร่งขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน การกระจายแผนงาน โครงการ/กิจกรรม สู่การปฏิบัติในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

โดยการประชุม มีประเด็นการประชุม ประกอบด้วย

– การสรุปนโยบายการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565 (โดยนางสุนีย์ มาหะ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส)
– ภาพรวมงบประมาณที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสได้รับจัดสรร (โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)
– รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม/โครงการงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน (โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานและทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบงาน)
– รายละเอียดกิจกรรม/โครงการงบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (โดยนักวิชาการจังหวัดพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน)

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคใต้ชายแดน ในการมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565 ประกอบด้วย 1.เรื่องงาน คือ การปฏิบัติงานเชิง Function (งานตามภารกิจ) /การปฏิบัติงานเชิง Agenda (งานเชิงวาระ)/ การปฏิบัติงานต่อเนื่อง และ การปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กร 2. เรื่องงบประมาณ คือ งบประมาณตามพระราชบัญญัติฯ /งบประมาณอื่นๆ และ การบริหารงบประมาณ 3. เรื่องระบบ คือ เรื่องการใช้ประโยชน์จาก Big data /การสื่อสารทั้งในองค์กรและการสื่อสารสู่สาธารณะ โดยผู้ตรวจราชการกรมฯ กล่าวว่า “การสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานกรมการพัฒนาชุมชนได้ดีที่สุด ก็คือตัวเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเอง ดังตัวอย่างการสวมเสื้อลายขอพระราชทานฯ ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ที่เป็นการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนสู่สาธารณะชนให้รับทราบอย่างแท้จริง” 4. เรื่องคน คือ การร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติงาน /การพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ / เส้นทางความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ตลอดจนเรื่องการ แต่งตั้ง โยกย้าย เป็นต้น

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบนโยบายและแนวปฏิบัติงาน ปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวตอนหนึ่งว่า “พัฒนากรเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ไม่กี่หน่วย ที่สามารถยืนหยัดและทำงานให้แก่ประชาชนได้ ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้เนื่องด้วยการทำงานของพัฒนากรนั้น เป็นการทำงานที่ใช้พลังแห่งความรักในการทำงาน การช่วยเหลือพี่น้องในชุมชน เหล่านี้เป็นต้น ก็ขอให้พัฒนากรรักษาคุณลักษณะ และความดีงามนี้ไว้ต่อไป”

ช่วงท้ายของการประชุมในวันนี้ ได้มีการนำเสนอกระบวนงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขอสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ในปี 2565 ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนราธิวาส มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลจากการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ ในฐานะที่เป็นข้าราชการจังหวัดนราธิวาส นานที่สุด 30 ปี และเป็นผู้บริหารนานที่สุดในตำแหน่งพัฒนาอำเภอ 21 ปี ได้ขออนุญาตนำเสนอในที่ประชุมว่า พวกเราในฐานะที่เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จงมีความภาคภูมิที่ได้มีโอกาสทำงาน จงเสียสละเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม ทำงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นงานในหน้าที่พัฒนาชุมชน หรืองานอื่นๆที่สามารถช่วยเหลือประชาชน ขณะนี้เรื่องสำคัญที่ต้องช่วยกัน คือการรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด -19 เพื่อให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาสได้ฉีดวัคซีนทุกหมู่บ้าน ชุมชน มากกว่า 70 % ซึ่งอาศัยเครือข่ายพัฒนาชุมชนที่มีจำนวนมาก ในทุกหมู่บ้านมารวมพลังเพื่อชาวนราธิวาสจะได้ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้เปิดโรงเรียนสอนได้ทุกโรง มัสยิดก็สามารถเปิดละหมาดได้ทุกแห่ง ชาวนราธิวาสมีความโชคดีที่มีตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแปรพระราชฐาน เพื่อทรงเยี่ยมพสกนิกรทั่วทุกพื้นที่ มีโครงการพระราชดำริจำนวนมาก ทำให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ เลี้ยงครอบครัวและสามารถส่งลูกได้มีโอกาสเรียนหนังสือในระดับต่างๆทำให้ได้ทำงานที่มีอนาคตที่ดีกว่า จึงขอให้พวกเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล มองประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง โดยเฉพาะปีนี้มีโครงการโคก หนอง นา โมเดล ประยุกต์จากทฤษฎีใหม่ ชาวจังหวัดนราธิวาส มีความสนใจจำนวนมาก ที่จะตอบสนองแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนสืบไป