รองผู้ว่าฯนราธิวาส เป็นประธานในการติดตามโรงเรียนที่ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ On-Site ในพื้นที่ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริรองผู้ว่าฯนราธิวาส เป็นประธานในการติดตามโรงเรียนที่ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ On-Site ในพื้นที่ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ ซึ่งเป็นตำบลแรกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สามารถเปิดที่สามารถเปิดโรงเรียนครบทั้ง 4 โรง เพราะผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน ตามที่ ศบค.กำหนดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ในการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา- 2019 พร้อมด้วยหัวหน้าราชการระดับจังหวัด มาให้กำลังใจ และแสดงความยินดีที่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ สามารถเป็นตำบลนำร่อง ในการเปิดการเรียน การสอนได้เป็นตำบลแรก และประชุมผู้เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนบ้านสาวอ หมู่ที่ 6 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กำชับมาตรการความปลอดภัยเบื้องต้นดังนี้
1. นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยมาโรงเรียนทุกครั้ง
2. ผู้ปกครองที่มา รับ-ส่ง นักเรียนควรสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยเช่นกันและส่งนักเรียนบริเวณจุดรับ ส่ง ที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในโรงเรียน
3. นักเรียนใช้เจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่เหลวล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าโรงเรียน และทุกครั้งหลังหยิบจับสิ่งสกปรก
4.วัดอุณหภูมิร่างกายทุกเช้าบริเวณจุดรับ – ส่งนักเรียน ที่โรงเรียนจัดไว้ หากพบว่านักเรียนมีไข้ หรืออุณภูมิในร่างกายเกิน 37.5 องศา ไม่อนุญาตให้เข้าเรียน โดยโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
5.นักเรียนลงชื่อ พร้อมลงอุณหภูมิของร่างกาย ที่ครูเวรประจำวัน < จุดรับ-ส่ง นักเรียน>
6.เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลประมาณ 1-2 เมตร ไม่พูดคุยหรือทำกิจกรรมใกล้กัน
7.นักเรียนต้องเตรียม ช้อน-ส้อม แก้วน้ำ สำหรับใช้รับประทานอาหารกลางวัน เพื่อความปลอดภัย
8.การรับนักเรียนกลับหลังเลิกเรียน ณ จุดรับ-ส่ง นักเรียน

ด้านนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ กล่าวว่า อำเภอรือเสาะ ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีน ในเชิงรุก เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อให้ชาวอำเภอรือเสาะ สามารถดำรงชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น ทำให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพต่างๆมีรายได้ เงินจะได้หมุนเวียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ รัฐวิสาหกิจ, อปท.,ธนาคาร,ผอ.โรงเรียน,ภาคเอกชน,ตำรวจ,ทหาร,กลุ่มองค์กรที่หน่วยงานต่างๆรับผิดชอบ,กลุ่มสตรี,สมาชิกที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี,ผู้เข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล,นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.,นพร.) กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, โดยมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เริ่มต้นที่ตำบลสาวอ ซึ่งมี 7 หมู่บ้าน มีโรงเรียนของรัฐ 4 โรง คือ โรงเรียนบ้านดือแย หมู่ที่ 4 ตำบลสาวอ, โรงเรียนบ้านสาวอ หมู่ที่ 6 ตำบลสาวอ,โรงเรียนบ้านจือแร หมู่ที่ 3 ตำบลสาวอ และโรงเรียนบ้านมือและห์ หมู่ที่ 1 ตำบลสาวอ ซึ่งนักเรียนและบุคลากร ฉีดวัคซีน ครบ 100 % ผู้ปกครองฉีดมากกว่า 80 % ประชาชนในชุมชนฉีดมากกว่า 70 % บางหมู่บ้านเกือบ 100 % เต็ม ขาดเพียงแต่ผู้เป็นโรคที่ไม่สามารถฉีดได้ ตำบลสาวอ ถือว่าเป็นตำบลแรกที่สามารถเปิดเรียนสอนทั้งตำบล ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไปจะดำเนินการในเขตเทศบาล ซึ่งมี 10 โรงเรียน และจะดำเนินการให้ครบทุกตำบล ซึ่งอำเภอรือเสาะ เป็นอำเภอที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนราธิวาส มี 1 เทศบาลตำบล ,กับ 9 ตำบล ,72 หมู่บ้าน มีมัสยิด 93 แห่ง เพื่อให้ประชาชนได้ละหมาดที่มัสยิดอย่างถูกต้อง
โดยมีนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ (ผอ.ศปก.),นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ(รอง ผอ.ศปก.), หัวหน้าส่วนราชการ,ปลัดอำเภอ,ผอ.โรงเรียนทั้ง 4 โรงและคณะครู ให้การต้อนรับ