ดูแล รักษา และป้องกันให้น้องเล็กของกองทัพบกปลอดภัย ป้องกันได้ทันท่วงที”

“ดูแล รักษา และป้องกันให้น้องเล็กของกองทัพบกปลอดภัย ป้องกันได้ทันท่วงที”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น ทันตกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้ความรู้ และการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของกรมแพทย์ทหารบก ให้แก่ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2 ปี 2563 ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์

มีการให้คำแนะนำการป้องกันตนเองจากโรคลมร้อน และแนะนำการเฝ้าระวังโรคที่มากับฤดูหนาว เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัด โรคปอดบวม และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน รวมไปถึงการแนะนำการล้างมือทุกๆครั้งเมื่อมีโอกาส ให้ความรู้การป้องกันตนเองจากการแพร่กระจายของเชื่อไวรัส COVID-19 การฝึกแบบ New Normal

อีกทั้งยังมีการแนะนำหน่วยฝึกในการดูแลผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยอย่างใกล้ชิด และแนะนำการดูแลตนเองให้กับทหารกองประจำการอีกด้วย เพื่อให้น้องๆทหารฝึกอย่างปลอดภัย และป้องกันได้ทันท่วงที