ที่ทำการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟู จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ. ที่ทำการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟู จังหวัดเพชรบูรณ์

เวลา 9:00 น ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายนทีบุญรอด ประธานกลุ่มพืชไร่ บ้านบุ่งกกเรียง ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พาสมาชิก ของกลุ่ม มาพบเจ้าหน้าที่ กองทุนฟื้นฟู เพื่อหาแนวทาง ในการช่วยเหลือ เกษตรกร ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกองทุนฟื้นฟู ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่๑ธันวาคม ธันวาคม 2548
โดยได้รับคำแนะนำ จากเจ้าหน้าที่ ของกองทุนฟื้นฟู เป็นอย่างดี เช่นเรื่อง ของการเป็นหนี้ กับธนาคาร แล้วจะถูกยึด ขอให้มาทำเรื่อง ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟู แล้วทางกองทุนฟื้นฟูจะประสานงานกับเจ้าหนี้

เพื่อชะลอการดำเนินการตามกฎหมาย และในกรณีเร่งด่วน เกษตรกรต้องแจ้งสำนักงาน สาขา เพื่อ ประสาน กลับสถาบัน เจ้าหนี้ เพื่อชะลอการดำเนินคดีก่อนวันครบกำหนด โดยให้แนบเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คำฟ้อง คำพิพากษา หมายบังคับคดี หมายขับไล่ หมายยึดทรัพย์ แล้วแต่กรณี เพื่อยื่นขอให้จัดการ หนี้เร่งด่วน โดยจะมีคณะกรรมการจะพิจารณาตรวจสอบเอกสาร และดำเนินการ ตามขั้นตอน แล้วแต่กรณี
จึงอยากขอเชิญชวนให้เกษตรกร เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟู ประจำหมู่บ้านและตำบลของตัวเอง ท่านใดที่ไม่เข้าใจ ให้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ ได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟู ของแต่ละจังหวัด โดยอัตราดอกเบี้ย เท่าที่คุยกับเจ้าหน้าที่มาถูกมากๆ อย่างเช่นในกรณีวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 50 สตางค์ต่อปี กองทุนฟื้นฟู จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกร ได้