จันทบุรี-มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี-มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี

วันนี้ ( 9 พ.ย.63 ) ที่ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายแพทย์วรา เศลวัตนะกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นางประภา วัฒนชีพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมให้กำลังใจทีมเจ้าหน้าที่หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ที่จัดกิจกรรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้ให้กำเนิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี (พอ.สว.)

เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทันตกรรมแก่ผู้ต้องขัง เพื่อจัดบริการทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ลดความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานจากโรคในช่องปาก และเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดูแลสุขภาพช่องปากตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยออกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 9 และ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ซึ่งการดำเนินการกิจกรรมฯในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรมจากมูลนิธิ พอ.สว. และปฏิบัติงานโดยทันตบุคลากรจากหน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งสมาชิก พอ.สว.กิจกรรมประกอบด้วย การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และการให้ทันตสุขศึกษา โดยทีมงานจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าได้เข้ามาตรวจคัดกรอง และมีผู้ต้องขังแสดงความจำนงขอรับบริการเป็นจำนวนมาก โดยมีนายธนวัฒน์ สัมพันธ์กุลภัค ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ

นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำโครงการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดจันทบุรีปีงบประมาณ 2564 ขึ้น โดยประสานงานกับมูลนิธิพอ.สว.ในการขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน ในท้องถิ่นทุรกันดาร / ห่างไกล และได้รับการอนุมัติแผนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยทางมูลนิธิ พอ.สว.ได้จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเวชภัณฑ์และวัสดุทันตกรรมปฏิบัติงานร่วมกับทันตบุคลากรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่ 9-18 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับบริการทางทันตกรรมและได้รับความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง พร้อมนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนจังหวัดจันทบุรี มีทันตสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ต่อไป เพื่อให้ประชาชนที่ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร/ห่างไกล ในจังหวัดจันทบุรีได้รับบริการทางทันตกรรมและได้รับความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง มีทันตสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก