การอบรมผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

การอบรมผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันนี้ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และ นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติและให้โอวาทในพิธีเปิด การอบรมผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 และได้มีการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563

โดยได้กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีมีผู้เข้าสมัครรับเลือกตั้ง รวม 94 คน ประกอบด้วย ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 4 คน และผู้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 90 คน เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง เพื่อลดปัญหาการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ลดปัญหาความขัดแย้งซึ่งจะนำไปสู่การร้องเรียน จึงได้ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี

จัดวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติในการเลือกตั้งท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่อง 1.ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายใหม่ 2.การยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 3.ข้อห้ามความผิดวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง ท้องถิ่นในครั้งนี้

/////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี