ท้องถิ่นพังงา ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ให้กับ อปท. 52 แห่ง ในจังหวัดพังงา

ท้องถิ่นพังงา ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ให้กับ อปท. 52 แห่ง ในจังหวัดพังงา

วันที่ 9 กันยายน 63 เวลา 09.00 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าๆ กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี” ณ ห้องประชุมนางหงส์ โรงแรม เลอ เอราวัณพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้า ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูลสุนัขและแมวในชุมชนท้องถิ่นให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 115 ราย จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 52 แห่ง

นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าว องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การควบคุมโรคระบาดสัตว์ระหว่างประทศ (OIE) ได้กำหนดเป้าหมายให้ประเทศที่มีอุบัติการณ์ของโรคจะต้องร่วมมือกันในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ.2563 จึงถือเป็นภารกิจสำคัญของผู้เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่จะต้องร่วมคิด ร่วมเป็นพลังในการดำเนินงานนี้ ให้บรรลุเป้าหมายตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

นางสาวลัดดาวรรณ เดชประสิทธิ์ ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กล่าวว่า ด้วยความห่วงใยในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ต่อปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติ พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ดังนั้นจึงเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและกำหนดยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดูแลรับผิดชอบยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ “ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น” ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ด้วยการสนับสนุนการดำเนินงานให้ อปท. ทั้ง 52 แห่ง ในจังหวัดพังงา