เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

“เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

ณ บริเวณสนามบินสตูล ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกล่าวรายงานและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และคณะนักกีฬาร่วมในงาน
การจัดงานครั้งนี้ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษา
บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชน ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบขั้นสูงสุดตามอัตภาพ และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน สนใจการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพที่ดี โดยเปิดรับสมัครนักวิ่งจำนวน 550 คน แบ่งประเภทการวิ่งเป็นประเภทฟันรัน 4 กิโลเมตร และมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรและการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูลทั้ง 42 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล 40 แห่งๆละ 3,000 .- บาท เทศบาลเมืองสตูลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล แห่งละ 5,000.- บาท รวมเป็นเงิน 130,000.-บาท โดยเงินส่วนนี้นำมาจัดทำเสื้อและเหรียญที่ระลึก
ค่าสมัครนักวิ่ง จำนวน 550 คนๆละ 300.- บาท รวมเป็นเงิน165,000.- บาท เงินรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจำนวนเงิน 30,000.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และมีหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน ร่วมบริจาค อาหาร น้ำดื่ม ของที่ระลึก จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม มา ณ โอกาสนี้

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล