อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด*บูรณาการ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมใจ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย*ประโยชน์ของเกลือไอโอดีน

อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด*บูรณาการ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมใจ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย*ประโยชน์ของเกลือไอโอดีน

วันอาทิตย์ที่(9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563) เวลา 09.00 น.อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด* จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมใจ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายประโยชน์ของเกลือไอโอดีน
ณ ตำบลปอภาร/หนองแก้ว หมู่ที่ 2, 4,8,9,*11,13 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อสม.ในพื้นที่สร้างสุขภาพการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนชุมชนมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม

อันเป็นการอาสาทำความดีเพื่อพัฒนาสังคม และเพื่อลดจำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียนและประชากรทุกกลุ่มอายุ โดยมีการบูรณาการร่วมกับ , ผู้ใหญ่บ้าน , อสม. และประชาชนจิตอาสา ในเขตพื้นที่วันนี้ม.8# อบรมโครงการเกลือไอโอดีนพร้อมบูรณาการประโยชน์ของเกลือไอโอดีนให้ชุมชนรู้คุณค่าของเกลือไอโอดีนโดยจนท.รพ.สต.เป็นวิทยากรบรรยาย ในการมีส่วนร่วมทำความสะอาดหมู่บ้าน พัฒนาสิ่งแวดล้อม และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์แก่ชุมชนอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อ ชุมชนในครั้งนี้

ประชาชนสุขภาพดี**เจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน*เข้าใจ*เข้าถึง*พึ่งได้101 smart city@News Normal
////////////
ภาพข่าว:ศรีไพร ทูลธรรม: สื่อประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด Update สถานการณ์ข่าวในวันนี้101 smart city