องคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานให้ตำรวจทหารและผู้ปฏิบัติงาน

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

9-7-63-องคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานให้ตำรวจทหารและผู้ปฏิบัติงาน

7 กรกฏาคม 2563 เวลา 1500 น

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีได้เดินทางมาติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามามอบสิ่งของพระราชทานให้กับตำรวจตระเวนชายแดน 334 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 ถุง มอบสิ่งของพระราชทานให้กับทหารพราน กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 จำนวน 20 ถุง และ ได้กล่าวให้โอวาทขอให้ทั้งทหารและตำรวจตระเวนชายแดน นั้นจงทำงานด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทเพราะว่าชายแดนทางภาคเหนือนั้นมีการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและออกยังประเทศที่3 ซึ่งกองกำลังมีการคุมกันขบวนการอย่างหนาแน่นขอให้ทำงานอย่าประมาท

และขอให้ทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และอย่าเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และขอพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวพระราชินี จงคุ้มครองให้ปลอดภัยทุกนาย ได้ทำการปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไทรย้อยใบแหลม ที่หน้ากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน334 เพื่อเป็นที่ระลึกกับหน่วยงาน จากนั้นได้เดินทางไปยังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านห้วยเมืองงาม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ แล้วมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 4 โครงการ

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยเมืองงาม จำนวน 230 ถุง สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จำนวน 160 ถุง สถานีพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 53 ถุง โครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้อำเภอเชียงดาว-ไชยปราการ หน่วยห้วยจะค่าน จำนวน 80 ถุง แล้วได้พบปะชมการสาธิตงานเกษตรและงานฝีมือของผู้ปฏิบัติงาน ที่มารับสิ่งของพระราชทาน ซึ่งมีหลายชนเผ่า ทั้งอีก้อ ลาหู่ ลีซู ไทยจีนยูนาน ไทยใหญ่ แล้วได้เข้ารับฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยเมืองงาม ในการปฏิบัติงานส่งเสริมช่วยเหลือชาวบ้าน