ร้อยเอ็ด..กิจกรรมสื่อมวลชนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการกำกับการดูแลประชาสัมพันธ์ และติดตาม การปฎิบัติกิจกรรมของราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้ประชาชน

ร้อยเอ็ด..กิจกรรมสื่อมวลชนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการกำกับการดูแลประชาสัมพันธ์ และติดตาม
การปฎิบัติกิจกรรมของราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้ประชาชน

วันนี้(9ก.ค.2563)เวลา09.30น.ณ โครงการแก้มลิงหนองสังข์ บ้านหนองสังข์ใหญ่ หมู่ที่10 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดรัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกกระทรวง ทบวงกรม เร่งสร้างการรับรู้ และเข้าใจให้ประชาชน เกี่ยวกับ โครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งการใช้งบประมาณที่ รัฐบาลได้จัดสรรให้กับหน่วยงานผ่านรองนายกรัฐมนตรีในเขต ตรวจราชการ 18 เขตรวม 900 ล้านบาท กรมประชาสัมพันธ์จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ ประชาชนในเรื่องการใช้งบประมาณของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้กับประชาชนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในแต่ละระดับจังหวัด เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ และเพจ facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค สปก ได้อนุมัติโครงการ ประชาสัมพันธ์ การกำกับ และติดตาม การปฏิบัติ ราชการส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชนรวมถึงเป็นการสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีของรัฐบาลโดยดำเนินงานประชาสัมพันธ์ 3 ระดับ

คือระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัดหมู่บ้าน ชุมชน เน้นให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นแกนกลางเพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัด ลงพื้นที่เพื่อให้เห็นสิ่งที่รัฐบาลได้ลงไปแก้ไขปัญหาและนำไปประชาสัมพันธ์ต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ผ่านสื่อของตนเองรวมถึงจัดทำคลิปประชาสัมพันธ์ โครงการที่ได้รับมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด กรมประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อทำการ ประชาสัมพันธ์โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของนายกรัฐมนตรีซึ่งในแต่ละปีงบประมาณจังหวัดร้อยเอ็ดมีหลายหน่วยงานหลายโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีซึ่งการลงพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้คัดเลือก โครงการเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 1 โครงการคือโครงการแก้มลิงหนองสังข์ บ้านหนองสังข์ใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้เนื่องจากราษฎรบ้านหนองสังข์ใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 150 ครัวเรือน มีหนองน้ำธรรมชาติในหมู่บ้านที่ ใช้กักเก็บน้ำของหมู่บ้าน ซึ่งประสบปัญหาภัยธรรมชาติ มาโดยตลอดทั้ง น้ำท่วมเนื่องจากแหล่งเก็บกักน้ำในหมู่บ้านมีสภาพต้นจืดไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เท่าที่ควรทั้งนั้นเพื่อการเกษตร และน้ำเพื่อ บริโภค อุปโภคบริโภคโดยเฉพาะ 3 เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาในหมู่บ้านมีสภาพขุ่นเหลืองให้สามารถนำมาผลิตน้ำประปาได้ ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากดังนั้นโครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดทำโครงการแก้มลิงหนองใหญ่ พร้อมประชาสัมพันธ์บ้านหนองสังข์ใหญ่หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอรับการสนับสนุน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของ นายกรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 จำนวน 1 ล้าน 1, 699, 783, 72 บาทซึ่งในโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเปลี่ยนแล้วทำให้ประชาชนมีน้ำ ใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

///////////////
คณิต ไชยจันทร์ บพิตร จำปา
กูลศักดิ์ แสงศักดิ์ ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด