ก.ช.ภ.จ.พังงา มีมติรับรองชาวประมงประสบภัยธรรมชาติ ที่ขอรับความช่วยเหลือ

ก.ช.ภ.จ.พังงา มีมติรับรองชาวประมงประสบภัยธรรมชาติ ที่ขอรับความช่วยเหลือ

วันที่ 9 พ.ค.65 ณ ห้องประชุมปกครอง ศาลากลางจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพังงา (ก.ช.ภ.จ.พังงา) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณารับรองความช่วยเหลือชาวประมงในพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง 1 ราย

ที่ประสบภัยธรรมชาติเรือจมสูญหาย เป็นเงิน 2 แสนบาท ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือชาวประมงที่เรือประสบภัยธรรชาติ พ.ศ.2541 โดยที่ประชุมมีมติให้การรับรอง เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของกรมประมงต่อไป