พช.ราชบุรี ร่วมกับองค์กรสตรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี ร้อยดวงใจประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

จ.ราชบุรี/พช.ราชบุรี ร่วมกับองค์กรสตรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี ร้อยดวงใจประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕โดยมีนายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรีและคณะ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พช. ประธาน กพสจ.และกลุ่มองค์กรสตรีจังหวัดราชบุรี ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแม่กลอง อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น ๕ โดยร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าจก และผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจังหวัดราชบุรี ได้กำหนดดำเนินการประดิษฐ์ผีเสื้อ จากผ้าพื้นฐิ่นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี เช่น ผ้าจก ผ้าคูบัว ผ้าไทย-ยวน ไทย-มอญ ผ้ากะเหรี่ยงฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 90 ตัว

ในการนี้ รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียติพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ฯ ซึ่งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จะนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าจก หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี ไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วย ไม่น้อยกว่า 90 ตัวต่อไป

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน