ผู้ว่าพังงา ประธานพิธีเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565

ผู้ว่าพังงา ประธานพิธีเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565

วันที่ 8 พ.ค.65 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 โดยมีพระครูวิสิฐศาสนการ เจ้าคณะจังหวัดพังงา เป็นประธานสงฆ์ ณ วัดประชุมศึกษา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และกล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นประธานจุดเทียนบูชาธรรม พระธรรมกถึกแสดงพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์ พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร เป็นอันเสร็จพิธี

เทศน์มหาชาติ ประกอบด้วย 13 กัณฑ์ เป็นเรื่องราวของพระเวสสันดร อันได้ชื่อว่าเป็น
พระชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์ ก่อนจะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและ
ออกบวช จนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า