จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมใจ”สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมใจ”สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อร่วมกันรณรงค์ความปลอดภัย ตั้งเป้าหมายลดการเสียชีวิตในช่วง 7 วันอันตราย

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2564 เพื่อร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ซึ่งจากสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจะมีงานประเพณีและงานรื่นเริงตามพื้นที่ชุมชนทุกพื้นที่รวมทั้งประชาชนจะมีการเดินทางเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2564 ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชนและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2564 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564

โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกล โควิด” เพื่อให้จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บลดลงด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2564 ขึ้น โดยมีการตั้งจุดตรวจ จุดตรวจร่วมแบบบูรณาการ ด่านชุมชน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งหน่วยสนับสนุนและบริการประชาชนในระดับพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและการจัดการจราจร
โดยกิจกรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การปล่อยแถวขบวนรณรงค์เพื่อสร้างความรับรู้ถึงอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนนและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัคร อปพรมูลนิธิ และเครือข่ายพันธมิตรอื่นๆอีกด้วย