กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส กกล.รส.จว.ร.อ.เยี่ยมเยียนผู้นำชุมชนและกลุ่มเกษตกร ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง /สมนึก/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส กกล.รส.จว.ร.อ.เยี่ยมเยียนผู้นำชุมชนและกลุ่มเกษตกร ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
/สมนึก/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าพบผู้นำชุมชนและกลุ่มเกษตกร เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ภาพและติดตามการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด

ได้แก่
1.นางหนม คำกงละ บ้านเลขที่ 44 ม.9 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
2.นายประยงค์ โยธาจันทร์ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ.สะแบง ม.5 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
3.นางอ่อนศรี วงค์พรรษา อาศัยอยู่ที่ บ.หญ้าคา ม.5 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
4.ผู้นำชุมชนและกลุ่มเกษตรกรปลูกมะนาว ม.7 , ม.17 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ใช้ในดำรงชีวิต และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

โดยได้มีการปลูกพืชไร่พืชสวนแบบผสมผสาน, ปลูกมะนาว ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน และเชิญชวนทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ ได้สอบถามปัญหาต่าง ๆ สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้รับทราบ ประชาสัมพันธ์ไม่ให้เผาตอซังข้าวหรือเศษวัสดุต่าง ๆและเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ได้ เป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่คนในชุมชนและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยทหารและประชาชนในพื้นที่ด้วย

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด0817082129/-ข่าว
ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27-ภาพ