ร้อยเอ็ดพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด สู่ความยั่งยืน

ร้อยเอ็ดพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด สู่ความยั่งยืน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 (13.30 น.)
ณ ห้องประดับแก้ว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด สู่ความยั่งยืน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด สู่ความยั่งยืน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการของสถานประกอบการด้านกีฬา และสถานที่ออกกำลังกายภายในพื้นที่ เข้าสู่การรับรองมาตรฐาน SHA และ SHA Plus+

/เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการด้านกีฬา ผู้ดูแลสนามกีฬา สถานที่ให้บริการด้านกีฬา และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการด้านกีฬาให้มีขีดความสามารถสู่ระดับสากล
และแลกเปลี่ยนความคิดในการบริการจัดการด้านกิจกรรมการกีฬา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรม จากผู้ประกอบการด้านกีฬา ผู้ดูแลสนามกีฬา สถานที่ให้บริการด้านกีฬา และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน อบรมระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว