การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 63 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยมีนางสาว วิไลลักษณ์ ทองผา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเป็นจำนวนมาก ก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน นักกีฬา และประชาชน ได้จัดให้มีการเดินขบวนพาเหรด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของชาวตำบลชะโนด มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย ที่แข่งแร็งและห่างไกลยาเสพติดพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านกีฬาของ
ประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะของประชาชน และสร้างความตระหนักให้ นักกีฬา มีระเบียบวินัย เคารกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177