ราชบุรีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี๒๕๖๓

จ.ราชบุรี/ราชบุรีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี๒๕๖๓
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์วรวิหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดราชบุรีปะจำปี ๒๕๖๓โดยมีนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการจัดงาน และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรีร่วมกันจัดขึ้น มีพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ของแผ่นดิน เริ่มตันเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านเลขาธิการ ป.ป.สโดยมีพระราชประสงค์ให้นำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของราษฎร เพื่อให้ร่วมกันป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนของตน สำนักงาน ป.ป.ส.จึงได้นำพระราชทรัพย์พระราชทานดังกล่าวมาจัดตั้งเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” มีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน ให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังความรัก ความสามัคคีของชาวบ้าน และต่อยอดไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอื่น ๆ การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี เพื่อนำรายได้ไปสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดราชบุรีจำนวน ๒๙๒ กองทุน โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จำนวน ๔,๑๔๐ คนมีเงินพระราชทานขวัญถุง จำนวน ๒,๓๒๘,๐๐๐ บาท การจัดกิจกรรมโดยการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส่วนราชการ พี่น้องประชาชนและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ได้ยอดเงินผ้าป่าครั้งนี้จำนวน 699,999บาทสุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน