นิพนธ์ รมช.มหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเร่งติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย/PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

นิพนธ์ รมช.มหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเร่งติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยภาครัฐจะไม่ทอดทิ้งให้พี่น้องประชาชนเผชิญปัญหาเพียงลำพัง

/PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน


นิพนธ์ รมช.มหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเร่งเยียวยาอุทกภัย/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09:30 น.ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ได้ประชุมติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานว่า.- จังหวัดร้อยเอ็ดได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน 20 อำเภอ 179 ตำบล 2,193 หมู่บ้าน
ล่าสุด พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย จำนวน 870,712 ไร่/ ได้แก่ ข้าว 863,712 ไร่ /พืชสวน 2,250 ไร่/พืชไร่ 4,750 ไร่

ด้านการเกษตร (ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์)/ จากการสำรวจในเบื้องต้น พบว่า/เกษตรกรประสบอุทกภัย มีจำนวน 63,602 ราย/ รวมพื้นที่ 601,572 ไร่/ คิดเป็นร้อยละ 19 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด/ ซึ่งจะมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับพื้นที่ที่ทำนาปรังได้/ ส่วนในพื้นที่ที่ไม่สามารถทำนาปรังได้/ จะดำเนินการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชระยะสั้น เพื่อปลูกทดแทน

สำหรับการช่วยเหลือเยียวยา/ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี มีจำนวน 14,007 ครัวเรือน/ การช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนเสียหายจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักนายกรัฐมนตรี/ ขณะนี้ที่ได้สำรวจแล้ว มีจำนวน 1,840 หลัง/ แยกเป็นเสียหายมาก 12 หลัง/ เสียหายน้อย 1,828 หลัง/ และกำลังเร่งสำรวจให้ครบทุกอำเภอเพื่อรายงานให้ส่วนกลางทราบ และรายงานให้การช่วยเหลือต่อไป

ส่วนกรณีทรายทับถมพื้นที่นาข้าว มีพื้นที่จำนวน 625 ไร่/ เกษตรกร 86 ราย ในพื้นที่ 4 ตำบล 13 หมู่บ้าน/ ซึ่งเกษตรกรได้ ขอรับเงินชดเชย ไร่ละ 7,000 บาท รวม 383 ไร่/ และมีเกษตรกรที่มีความประสงค์ให้ทางราชการนำทรายออกไป จำนวน 242 ไร่

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า.-วันนี้ ได้มาติดตามการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ให้สำรวจความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรม

และเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบกลางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครูเดือนละ 5,000 บาทซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3 อย่าง หากประสบภัยซ้ำซ้อนทั้ง 3 กรณีจะได้รับการช่วยเหลือ 1 กรณี

และยังมีเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1 ค่าจัดการศพรายละ 50,000 บาท 2 ค่าเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 30,000 บาทและกรณีที่ผู้เสียชีวิตมีอายุไม่เกิน 25 ปี จะได้รับเพิ่มอีกครอบครัวละ 5,000 บาท

3 ค่าวัสดุในการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายโดยแบ่งเป็น เสียหายทั้งหลังเสียหายเกิน 70 เปอร์เซ็นต์ไม่เกินหลังละ 20,000 บาทถึง 20,000 บาทเสียหายมากเสียหาย 30 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ไม่เกินหลังละ 70,000บาทเสียหายน้อยเสียหายน้อยกว่า 30% ไม่เกินหลังละ 15,000บาท ซึ่งกรณีที่เสียหายทั้งหลังและเสียหายมาก จะได้รับค่าเครื่องอุปโภคและเครื่องใช้อื่นๆที่จำเป็นแก่ครอบครัวอีกครัวเรือนละ 5,000 บาท

รัฐบาลยืนยัน รัฐบาลมีเงินพร้อม จะดูแลประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ โดยจ่ายเงินชดเชยทางธนาคารออมสิน ทางprompay และบางคนจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดูด้วย จึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ว่าเราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน ภาครัฐไม่ทอดทิ้ง ให้พี่น้องประชาชนเผชิญปัญหาเพียงลำพังอย่างแน่นอน

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว