อบจ.มุกดาหารมอบบ้านผู้ยากไร้ในโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัย

อบจ.มุกดาหารมอบบ้านผู้ยากไร้ในโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัย

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัย โดยมี นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอหนองสูง, นายดุสิต กลางประพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร, นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัย ให้กับนางระเบียบ เจนจบ บ้านเลขที่ 62 ม.5 บ.เป้า ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ซึ่งเป็นผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้รับความช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนด้านที่อยู่อาศัยตามยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร โดยได้ดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัยประจำปีงบประมาณ 2562 และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในสังคมและการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ รวมถึงมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยทั่วถึง และครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้พิจารณายึดตามหลักเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) เป็นสำคัญรวมทั้งผนึกประสานความร่มมือระว่างภาครัฐภาคประชาชน เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยและเกิดมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177