ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพังงา สร้างความรู้ให้เยาวชนเกิดความรักและเทิดทูนในสถาบัน

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพังงา สร้างความรู้ให้เยาวชนเกิดความรักและเทิดทูนในสถาบัน

วันที่ 8 กันยายน 63 เวลา 15.00 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพังงา ประธานเปิดการบรรยายในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมืองพังงา โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 ได้ให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด นำวิทยากรจิตอาสา 904 เข้าบรรยายให้ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ในสถาบันการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งในระยะยั่งยืนนั้นได้ให้ศึกษาธิการจังหวัดพังงาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปลูกฝังอุดมการณ์ผ่านกิจกรรมและชมรมต่างๆของโรงเรียน เช่น ชมรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมอื่นๆ เสริมสร้างให้เยาวชนรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมสร้างความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี และประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน