จ.ตราด/ คิดใหม่ ทําใหม่ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งหมดเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

จ.ตราด/ คิดใหม่ ทําใหม่ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งหมดเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

โดยมี นส.ณัฐวรินทร์ โยธาภิรมย์ ฝ่ายผู้ดําเนินการจัดอบรม เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ที่ห้องโสดทัศนศึกษาและห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม นายสําเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การเรียนการสอนออลไลน์พร้อมกัน 2 หลักสูตร โดยมีนางสาวณัฐวรินทร์ โยธาภิรมย์ ฝ่ายจัดดําเนินการอบรมได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูอาจารย์ จํานวนกว่า 60 คน เพื่ออาจารย์และครูต้องปรับตัวสู่สภาวะการเรียนรู้ที่ไม่คุ้นเคยนําไปสู่ภาวะที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนผู้สอนและผู้เรียนและการจัดการชีวิตการทํางานจากบ้านให้ลงตัว ขณะที่อาจารย์และครูก็ต้องใช้เวลามากขึ้นในการเตรียมการสอนก็รับรู้ถึงการสั่งงานและการต้องขวนขวายเรียนรู้ด้วยตนเองที่มากกว่าที่เคยเรียนในชั้นเรียนอย่างเห็นได้ชัด ในสังคมปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในการทํางานแทบทุกด้านของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19

ทําให้การจัดการศึกษาต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ โดยนําเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนทางไกลเข้ามาเป็นหลักในการทํางาน นับเป็นการโชคดีของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม โดยมีนายสําเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม มีวิสัยทัศน์ส่งเสริมให้ครูได้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ครูอาจารย์สามารถปรับตัวต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ไม่ยาก หาดแต่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ตลอดผู้ผลิตชอฟแวร์รายใหญ่ตลอดจนหน่วยงานหลายภาคส่วนต่างพากันคิดค้นแอพลิเคชั่นใหม่ๆ เพื่อให้ครูมีตัวช่วยที่หลากหลายและมีทางเลือกในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พศ.2542 การศึกษามีความหมายว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคลคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนทางไกลร่วมกัน ในการจัดการอบรมในครั้งนี้โดยใช้เวลาอบรม 1 วัน โดยแบบออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่การอบรมการใช้ G-S uite ที่ห้องคอมพิวเตอร์ 222 และการอบรมโปรแกรม OBS และ Zoom ที่ห้องโสดทัศนศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าว จ.ตราด