รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 พร้อมลุยเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูป จ.หนองคาย

รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 พร้อมลุยเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูป จ.หนองคาย

: วันที่ 8 ส.ค.63 เวลา 10.00 น. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกร เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.หนองคาย พร้อมทั้งมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย มอบบัตรดินดี 10 ราย และทุนการศึกษา 5 ทุน ณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรขุดลอกสระวังยมสาธารณประโยชน์ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยสถานีพัฒนาที่ดิน หนองคาย ร.อ.ธรรมนัส พร้อมคณะ เลขาส.ป.ก.ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ และร่วมปลูกหญ้าแฝก

โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายสุริยนพัชรครุกานนท์รองเลขาธิการส.ป.ก นายอนันต์ ศรีพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน นางพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางอรนาฎ โอวาหตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน นายอำไพประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอเมืองหนองคาย นายอำเภอสระใครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จำนวน 5 โรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเกษตรกร หมอดินอาสา ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอสระใคร ร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 700 คน
“ร.อ.ธรรมนัส”

เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นงานจัดที่ดินทั้งในที่ดินของรัฐและเอกชน งานพัฒนาโดยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ำ การเพิ่มรายได้ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและนอกการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“สำหรับการจัดโครงการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.หนองคาย ในวันนี้ ก็เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ รักษาและหวงแหนที่ดินทำกิน สามารถคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน” ร้อยเอกธรรมนัส กล่าว.