นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัยเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวตล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัยเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวตล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วันเสาร์ที่(๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น.นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัยเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวตล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ บริเวณหน้วัดโสดาราม หมู่ที่ ๑ บ้านอัคคะ ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการ การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์
สร้างจิตสำนึกและปลูกฝัให้เด็กและเยาวชนมีจิตสรารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม อันเป็นการอาสา
ทำความดีเพื่อพัฒนสังคม และเพื่อลดจำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียนและประชากร

ทุกกลุ่มอายุ โดยมีการบูรณาการร่วมกับกำนั้น , ผู้ใหญ่บ้าน , อสม. และประชาชนจิตอาสา ในเขตพื้นที่วันนี้นายสุพัฒน์ โพธิ์ชัยแก้วผู้ประสานงานพรรคเพื่อไทยเขต ๒ร้อยเอ็ดสาขาโพธิ์ชัยร่วมกับบ่าวเปเล่ได้รับมอบหมายจากท่านส.ส.ดร.ฉลาด ขามช่วง, ท่านสจ.ตุลธร ขามช่วง ให้นำรถออกประชาสัมพันธ์และร่วมพิธีจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดลูกน้ำยุงลายรอบ ๗ หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลอัคคะคำและในการนี้ได้นำน้ำดื่มมาสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ด้วย

ตำบลอัคคะคำ ในการมีส่วนร่วมทำความสะอาดหมู่บ้าน พัฒนาสิ่งแวดล้อม และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ในชุมชน
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ และเกิด
ประโยชน์แก่ขุมชน สภาเด็กละเยาวชนอำเภอโพธิ์ชัย จึงขอความอนุคราะห์ท่านสนับสนุนรถบริการน้ำดื่ม
เพื่อบริการน้ำดื่มแก่เด็กและยาวช และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ในการทำความสะอาดพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในเขตพื้นที่ตำลอัคะคำ หวังป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุคราะห์จากท่านนด้วยดีเช่นเคย ขอขอบพระคุณ

////////////!
คณิต ไชยจันทร์, บพิตรจำปา
กูลศักดิ์ แสงศักดิ์ ภาพข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม:อัพเดตสถานการณ์ข่าว/รายงาน