ม.นราฯเดินหน้าหนุนเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมเปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนแก่พี่น้องประชาชนจังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ม.นราฯเดินหน้าหนุนเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมเปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนแก่พี่น้องประชาชนจังหวัดนราธิวาส

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่อาคารโรงอาหารโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ. นราธิวาส รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID -19 โดยมี ผศ.ดร.จงรัก พลาศรัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายแพทย์ดวิษ มูฮัมมัดดาวูด วาแม รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ ตลอดจน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้จากสถานการณ์โควิด – 19 ที่กลับมาระบาดใหม่ในรอบที่ 3 ทำให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและมีประชาชนติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าหน่วยงานรัฐ เอกชน ท้องถิ่น ต่างเร่งดำเนินการในการจัดหาวัคซีนให้พี่น้องประชาชนได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึงจากมาตรการที่เข้มงวดและการร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนลงทะเบียน
เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ทำให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาสออกมาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนฉีดวัคซีน มากกว่า 5 หมื่นคน ถือว่าประชาชนให้ความสนใจและเข้าใจในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากไวรัส COVID-19 ด้วย

โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ถือเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์ และการให้บริการด้านสาธารณาสุข จึงพร้อมที่จะร่วสนับสนุนเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVD-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกแห่งของจังหวัดนราธิวาส ทางโรงพยาบาล

กัลยาณิวัฒนาการุณย์ ได้มีความพร้อมในการจัดเตรียมพื้นที่ เตรียมอุปกรณ์ เตรียมหน่วยบริการด้านบุคลากรในการดำเนินการฉีดวัคซีน COVID -19 โดยเริ่มเปิดหน่วยบริการในวันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 ซึ่งในวันแรกจะเป็น กลุ่มมีผู้ลงทะเบียนขอฉีดวัคซีนผ่าน
แอพลิเคชั่นหมอพร้อม ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID – 19 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้ารับบริการจำนวน
กว่า 50 ราย และในวันนี้ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 จะเป็นการฉีดวัคซีน COVID – 19ให้แก่บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และกลุ่มประชาชน รวมกว่า100 ราย โดยทางโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จะเปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID – 19 ให้ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส จนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และจะเป็นหน่วยบริการที่จะให้ข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้ง
ดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังตลอดไป

ด้านรศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า วัคซีนเป็นอีกมาตรการการป้องกันสำคัญที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย และสามารถลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID – 19 ได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง ดังนั้นรัฐบาล
จึงได้มีการวางแผน และดำเนินการส่งต่อวัคซีนให้แก่ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนเข้าฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และจังหวัดนราธิวาสเป็นอีก 1 พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อ COVID – 19 จำนวนมาก และทางจังหวัดได้มีมาตรการในการวางแผนฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในจังหวัดอย่างเต็มกำลัง ดังนั้น มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านสาธารณสุข จึงได้ร่วมในการสนับสนุน หน่วยบริการฉีดวัคซีน โควิด 19 โดยเปิดพื้นที่ของโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ดำเนินการบริการเป็นหน่วยฉีดวัคซีน พร้อมทั้งให้ความสะดวกในการเข้าฉีดวัคซีนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จนกว่าจะมีประชาชนฉีดครบ 100 เปอร์เซ็นต์