ผู้ว่า ฯร้อยเอ็ด คุม”เน้น”4 ประเด็น หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมกิจกรรมพบปะผู้บริหาร “เสวนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ผู้ว่า ฯร้อยเอ็ด คุม”เน้น”4 ประเด็น หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมกิจกรรมพบปะผู้บริหาร “เสวนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน 2563

วันนี้ (8 มิถุนายน 2563) เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมพบปะผู้บริหาร “เสวนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยได้มีการหารือในประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นสถานการณ์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 ถึง 19 มษายน 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3 ราย พบผู้ป่วยใน 3 อำเภอ คือ อ.เชียงขวัญ อ.อาจสามารถ และอ.โพนทอง พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 17 มีนาคม 2563 และรายล่าสุดวันที่ 24 มีนาคม 2563 พบว่าผู้ป่วยทั้ง 3 ราย เป็นการติดเชื้อมาจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยทั้ง 3 ราย รักษาหายและกลับบ้านแล้ว และตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ถึง 4 มิถุนายน 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เป็นเวลา 73 วัน

2. การดำเนินการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
ปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตรและด้านอุปโภค บริโภค แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤติและยังไม่มีการประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือฯ ซึ่งจังหวัดได้มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยใช้กลไกระบบบัญชาการเหตุการณ์และแผนว่าด้วยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนผชิญเหตุภัยแล้งปี พ.ศ. 2563 และแบ่งมอบพื้นที่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ กรณีเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัด
รวมทั้งดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำและแหล่งน้ำต้นทุนพื่อช่วยเหลือด้านการเกษตรแล้ว และประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น

3. ความปลอดภัยในการสัญจรบริเวณสี่แยก ธกส. สาขาเกษตรวิสัย

4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยลำเสียวน้อย บริเวณฝายบ้านจานทุ่ง ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย

/////////////////
A_o_F::ข้อมูลภาพ|ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม อัพเดตสถานการณ์ข่าวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด|รายงาน