พล.ต.สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.๓๗/ผบ.ศบภ.มทบ.๓๗ ตรวจความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงฤดููฝน เหตุวาตภัยอุทกภัยดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.๓๗/ผบ.ศบภ.มทบ.๓๗ ตรวจความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงฤดููฝน เหตุวาตภัยอุทกภัยดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก มีส่วนราชการและหน่วยงานเข้าร่วมบูรณาการในการเตรียมการดังนี้ ปภ.เขต ๑๕ เชียงราย, เทศบาลนครเชียงราย, สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย, มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) เชียงราย และสมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย ณ สนาม ร้อย.มทบ.๓๗ ค่ายเม็งรายมหาราช จว.ช.ร. ทั้งนี้ ได้ซักซ้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจมน้ำ บริเวณสระน้ำสวนกำกึ๊ดหลวง ค่ายเม็งรายมหาราช ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย