สินิตย์ รมช กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรพืชเกษตร5ชนิดที่อ.โพธิ์ชัยพร้อมตอบข้อซักถาม

สินิตย์ รมช กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรพืชเกษตร5ชนิดที่อ.โพธิ์ชัยพร้อมตอบข้อซักถาม

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว
เมื่อบ่ายวันนี้ เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรพืชเกษตร5ชนิดที่อ.โพธิ์ชัย โดยการต้อนรับของ นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ เกษตรกร ซึ่งเป็นการสัมมนาติดตามและประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร – มาตรฐานคู่ขนาน พร้อมตอบข้อสงสัยและที่เกษตรกรขอความช่วยเหลือ
นายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวต้อนรับว่า.-จังหวัดมีพื้นที่ทั้งสิ้น 8.299.46 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,187,156 ไร่ มีที่ราบต่ำอันกว้างใหญ่ เรียกทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีพื้นที่กว่า 2.1 ล้านไร่ ในพื้นที่ 5 จังหวัดและอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 986,807 ไร่ คิดเป็น 3 ใน 5 ส่วน ของพื้นที่ และเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ โดยได้รับรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิระดับประเทศของกรมการค้าภายในทุกปี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา GI เป็นเครื่องหมายรองรับเศรษฐกิจจังหวัด ประชากรจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1.309 ล้านคน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพภาคการเกษตรเป็นหลัก โดยเฉพาะการทำนาข้าวหอมมะลิ ซึ่งรายได้ผลผลิต ไม่แน่นอน เนื่องจากสินค้าเกษตรราคาอ่อนไหวและต้นทุนการผลิตสูง
ดังนั้น การที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรในพืชเกษตร 5 ชนิด จึงเป็นหลักประกันความเสี่ยงของเกษตรกร โดยการชดเชยการประกันรายได้ เมื่อราคาสินค้าเกษตร ต่ำกว่าราคาประกัน หรือราคาเป้าหมาย ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบในจังหวัดได้ร่วมกันดำเนินการและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เกษตรกรทราบเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มโครงการ”ปี 1 จนถึงปี 3 ประกอบด้วย – สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด-การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด-สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า.-มาวันนี้มาติดตามโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร และควบคู่ไปกับมาตรฐานคู่ขนาน มีข้าราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องพร้อมตอบข้อซักถามและนำปัญหาของเกษตรกรเสนอกระทรวงเพื่อนำไปแก้ไขช่วยเหลือเกษตรกร สินค้าเกษตร 5 ชนิดประกอบด้วย ข้าว มัน ข้าวโพด ปาล์ม ยาง ราคาข้าวเราประกันที่ ตันละ 15,000 บาท เกษตรกรก็ได้ราคาดี นอกจากนี้จะต้องมีมาตรการคู่ขนานเสมอ เพื่อจะยกระดับราคาในท้องตลาดให้สูงขึ้น มีมูลค่าสูงขึ้น เรามีกลไกช่วยเหลือการขายข้าวของชาวนา เช่นการชะลอการขายข้าวเปลือก เพื่อไม่ให้มีในตลาดมากเพราะจะทำให้ราคาข้าวตกต่ำได้ หรือการเก็บข้าวหลังเก็บเกี่ยวก่อนออกสู่ตลาด ก็ช่วยเก็บเกวียนละ 1,500 บาท ผู้รับฝากได้ 1,000 บาท ชาวนาได้ 500 บาท ซึ่งจะได้ให้ได้ข้าวราคาดีไม่ออกสู่ตลาดมากเกินไป ส่วนปัญหาที่เกษตรกรสอบถามนั้น ได้ให้อธิบดีที่เกี่ยวข้องตอบเพื่อแก้ไขเป็นเรื่องๆไป
มีเกษตรกร เสนอ อาทิ ให้ประกันราคาข้าวให้สูงกว่านี้เพราะประกันที่15,000 บาท เกษตรกรยังขาดทุนเนื่องจากราคาต้นทุนแพงปุ๋ยแพงขาดทุนทุกอย่าง มันสำปะหลังก็ขาดทุนเพราะปุ๋ยแพง เป็นต้น ซึ่งทาง รมช.จะนำปัญหาเกษตรกรที่เสนอ เข้ากระทรวงแล้วหาทางแก้ไขช่วยเหลือต่อไป

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว