ร้อยเอ็ดยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเป็นโรคโควิด-19เร่งควบคุมกลุ่มเสี่ยงพร้อมแจกหน้ากากอนามัยคนละ7ชิ้นใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกคน/PTV/ชสอท./nuk-0817082129—

ร้อยเอ็ดยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเป็นโรคโควิด-19เร่งควบคุมกลุ่มเสี่ยงพร้อมแจกหน้ากากอนามัยคนละ7ชิ้นใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกคน

/PTV/ชสอท./nuk-0817082129—

เมื่อเช้าวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระมหหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 ครั้งที่ 5/2563 โดยการดำเนินงานของ นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด,นายโสภณ เจริญพร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ส่วนราชการ มทบ.27 ภ.จว.รอ. ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง,ตำรวจตระเวนชายแดน,อปท.,สถานศึกษา องค์กร ส่วนที่เกี่ยวข้องรวม 90 คน และสื่อมวลชน เพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยมีมาตรการในการดำเนินการภายใต้ศูนย์ของจังหวัดพ.ศ 2563 6 มาตรการ คือ

1 มาตรการป้องกันและควบคุมโรค 2 มาตราการบำบัดรักษา 3 มาตรการสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน 4 มาตรการควบคุมหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์ 5 มาตรการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคระบาดและ 6 มาตรการบริหารจัดการหรือแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อติดตามพ่อระวังและป้องกันโรคติดเชื้อดังกล่าว

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน กล่าวว่า.-เป็นการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อบริหารและติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อให้การปฏิบัติในภาคสนามเป็นระบบเชื่อมโยงการสอดรับในพื้นที่ ให้บรรลุผลสำเร็จโดยใช้ ร้อยเอ็ดโมเดล 3 ด้าน คือ การป้องกัน การควบคุม และการบำบัดรักษา โดยการป้องกันและควบคุมทำได้ดี ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มที่เป็นภาระต่อการบำบัดรักษา ในเมื่อสถานการณ์อาจจะยืดเยื้อ จึงเพิ่มอีก 1 ด้าน คือ การเยียวยา และฟื้นฟู และเพิ่มมาตรการ จาก 6 มาตรการเป็น 7 มาตรการ ขอให้ส่วนราชการได้ไปวางแผน แนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่างๆ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วย

จังหวัดร้อยเอ็ดพบคนติดเชื้อ 3 ราย หายแล้ว 1 ราย กำลังรักษา 2 ราย มาถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม

รายงานของฝ่ายปกครองจังหวัด สถานการณ์ โควิด-19 ถึงปัจจุบัน 7 เม.ย. 2563 คือ จำนวนทั้งหมด 23,278 คน สังเกตอาการ 14,224 คน พ้นระยะ 14 วัน 9,051 คน พบการติดเชื้อ 3 ราย รักษาหายแล้ว 1 ราย จากเกาหลี 81 ราย สังเกตอาการ 13 ราย พ้นระยะ 68 ราย ประเทศเขตติดโรคอันตราย 51 ราย สังเกตอาการ 7 ราย พ้นระยะ 44 ราย พื้นที่ระบาดฯ29ประเทศ 419 ราย สังเกตอาการ 53 ราย พ้นระยะ 366 ราย ประเทศอื่นๆ 239 ราย สังเกตอาการ 70 ราย พ้นระยะ 169 ราย กรุงเทพฯ ปรอมรณฑล 16,232 ราย สังเกตอาการ 9,549 ราย พบการติดเชื้อ 2 ราย พ้นระยะ 6,681 ราย จากสนามมวย 6 ราย พบการติดเชื้อ 1 ราย พ้นระยะ 5 ราย และจังหวัดอื่นๆ 6,250 ราย สังเกตอาการ 4,532 ราย พ้นระยะ 1,718 ราย ข้อมูลจากที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด 043 511 711 ได้มีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยจากกรมการปกครอง จำนวน 93,864 ชิ้น แจกจ่ายให้ กลุ่มต่างๆ 4 กลุ่ม เหลือจำนวน 136 ชิ้น

การประชุม มีเรื่องที่สำคัญอาทิ เรื่องหน้ากากอนามัย หลายหน่วยงานได้จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อเพิ่มเติมส่วนที่ขาดแคลน โดยมีเป้าหมายเพิ่มจากคนละ 3 ชิ้น เป็นคนละ 7 ชิ้นให้มีใช้วันละชิ้น ปัญหาของส่วนอำเภอในการตรวจสอบยอดการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเพื่อความทั่วถึง,จังหวัดมีศูนย์กักกันแต่จะไม่ทั่วถึง เพราะมีผู้คนกลับมายังบ้านตัวเองเป็นหลายหมื่นคน ควรเข้มการรายงานของพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน และเข้าไปควรควบคุมดูแลการกักกันตัวเองที่บ้านในระยะ 14 วัน ให้ทั่วถึง เพราะอาจจะมีการหลุดถึงมีการแพร่เชื้อได้

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เน้นย้ำและสั่งการในที่ประชุม ดังนี้
1. ยังต้องเข้มข้นใน 6 มาตรการ โดยเฉพาะด้านป้องกันและด้านควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มการปฏิบัติมาตรการเยียวยาและฟื้นฟู เพื่อเป็นหลักประกันในการช่วยเหลือประชาชน ภายหลังได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อย่างครอบคลุม เป็นธรรม
2. ยังคงด่านตรวจไว้เพียง 4 ด่าน ให้ทุกอำเภอปรับภารกิจด่านของอำเภอที่จัดตั้งภายใน เป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว เข้าไปสนับสนุนด่านตรวจของตำบล หมู่บ้าน กรณีที่พบการกระทำความผิดฝ่าฝืน พ.ร.ก. และละเมิดเคอร์ฟิว
3. ให้ทุกอำเภอสนับสนุนการปฏิบัติของชุดหมู่บ้านที่เฝ้าระวังการกักกันตนเอง ของบุคคลกลุ่มเสี่ยง อย่าให้เกิดปัญหา และให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่กักกันตนเอง จนกว่าจะครบระยะการกักกัน 14 วัน ทุกราย พร้อมทำความเข้าใจว่า เขาไม่ใช่ผู้ป่วยหรือผู้ติดโรค
4. ให้ทุกอำเภอปรับปรุงฐานข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันของทุกหน่วย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน กรณีการมอบถุงอาหาร เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนระหว่างสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด ซึ่งจะดำเนินการในอนาคต
5. ประกาศของจังหวัด เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้าใจตรงกันและสื่อสารกับผู้ประกอบการ และประชาชนอย่างถูกต้อง เพราะแต่ละจังหวัดมีความเข้มข้นแตกต่างกัน

/PTV/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ ชสอท./MOITC/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129