ผลการประกวด “ธิดาชาติพันธุ์ บ้านธิเมืองสามไต” ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านธิเมืองสามไต เสน่ห์มัดใจไตลื้อ ไตยอง ไตยวน ประจำปี 2562

ผลการประกวด “ธิดาชาติพันธุ์ บ้านธิเมืองสามไต” ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านธิเมืองสามไต เสน่ห์มัดใจไตลื้อ ไตยอง ไตยวน ประจำปี 2562 ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเบญญาภา บุญญานุรักษ์ สาวงามจากตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่นางสาวลีรญา สาขาเรือนสาวงามจากตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวพลอยไพลิน สมพงษ์ สาวงามจากบ้านธิ ตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ไตยอง, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่นางสาวอรปรียา วิหารประทีป สาวงามจาก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่นางสาวจินดาวรรณ คำสุข สาวงามจากตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr. เพจ เทศบาลตำบลบ้านธิฯ