นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการแสดง แสง สี เสียง ภายในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2563

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการแสดง แสง สี เสียง ภายในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่(7 มีนาคม 2563) เวลา 19.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการแสดง แสง สี เสียง ภายในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2563 ณ เวทีลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วม

การจัดแสดง แสง สี เสียงภายในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2563
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี มรดกทางวัฒนธรรมในงานบุญผะเหวด ให้สืบทอดไปยังอนุชนคนรุ่นหลัง ให้ตระหนักในคุณค่าของสิ่งที่ดีงามของชาติไทย

2.เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ให้เคียงคู่ไปกับงานเทศกาลบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด

3.เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดให้ประชาชนชาวร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงได้มาท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยในปีนี้เป็นการแสดงแสง สี เสียง “มหาชาดกชาติที่ 10 มหาชาติ พระสัพพัญญู”

((((((((((((((((
))))))))))))))))))))))
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพข่าว,
สื่อสคร.งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด admin tv online27bit