ส ท น ช1 แพร่เร่งประชุมการบริหารการจัดการน้ำยม แก้น้ำแล้ง ภัยแล้ง

ส ท น ช1 แพร่เร่งประชุมการบริหารการจัดการน้ำยม แก้น้ำแล้ง ภัยแล้ง

เมื่อเวลา 10.30น ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ.ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นาย วิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มาเป็นประธานการเปิดประชุมการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริอ่างเก็บห้วยแม่สิน หมู่9 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ (ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่สิน) ทั้งนี้ ว่าที่ ร.ต ประพัฒน์ เดชหาญ เลขานุการคณะทำงานสนับสนุน การดำเนินโครงการฯ ( สทนช.1) กล่าวรายงานการเปิดประชุมพร้อมกับกล่าววาระการประชุม แผนงานโครงการที่จะสนับสนุนรองรับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่สินเพื่อเป็นการสำรองน้ำอุปโภคและบริโภคในฤดูแล้ง การจัดสรรน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ที่ใช้น้ำพร้อมกับการหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ และงานปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม

งานสร้างแหล่งกักเก็บน้ำใหม่เป้าหมายเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำรวมยุทธศาสตร์ที่2 จำนวนทั้งสิ้น131โครงการงบประมาณ719ล้านหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพย์น้ำบาดาล กรมพัฒนาที่ดิน กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และอบต.ในพื้นที่ อ.วังชิ้นจังหวัดแพร่และ อบตแม่สิน จังหวัดสุโขทัย ส่วนยุทธศาสตร์ต่างๆอีก6ยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 665โครงการรวมงบประมาณ786.52ล้านบาทและได้เสนอกรอบแผนปฏิบัติการฯในระยะ10ปี(พศ.2563-2572) ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง6ด้านดังกล่าวเสนอผ่านคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุโขทัยเมื่อวันที่18สิงหาคม2563 ทั้งนี้ก็ได้สรุปแผนงานโครงการที่จะสนันสนุนรอบรับสถานการณ์ภัยแล้งอีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากทั้งทางหน่วยงานรัฐ และทางประชาชนจากจังหวัดแพร่และจังหวัดสุโขทัย โดยใช้เวลาประชุมจนถึงเวลา 12.30น

กิตติ พรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939