ร้อยเอ็ด ติดตามความก้าวหน้าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนาปี คาดผลิตของเกษตรกรผู้เข้าร่วมตามโครงการ ตามนโยบายรัฐบาล เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยเอ็ด ติดตามความก้าวหน้าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนาปี คาดผลิตของเกษตรกรผู้เข้าร่วมตามโครงการ ตามนโยบายรัฐบาล เป็นไปตามเป้าหมาย

 

วันที่ (7 กุมภาพันธ์ 2562)เมื่อเวลา 14.00 น.นาย เลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ประกอบด้วยนายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ผู้แทนเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายธนิต มยูขโชติ นายอำเภอจตุพักตรพิมาน นายพนมกร สินธุวา เกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน นายธนู สุตนนท์ กำนันตำบลน้ำใส นายเสถียร ภาชนะวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส และพนักงานพัฒนาลูกค้า ธกส.สาขาอำเภอจตุรพัตรพิมาน ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตาม “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อการสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา” ของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามนโยบายรัฐบาล ที่ แปลงข้าวโพด เกษตรกร หมู่ที่ 2 บ้านเทียมแข้ ตำบลน้ำใส อำเภอจตุพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด นาย เลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้เชิญชวนเกษตรกรที่มีศักยภาพ เข้าร่วมโครงการฯ โดยเฉพาะในเรื่องน้ำในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา มีผู้ลงทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้ข้าวโพดหลังนาจำนวน 1,001 คน พื้นที่ปลูกประมาณ 5000 ไร่ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องการใช้การตลาดนำ เงินทุน รวมถึงการประกันภัย และเกษตรกรบางรายเคยปลูกเมื่อปีที่ผ่านมามีผลผลิตเป็นที่น่าพอใจและขายได้ราคา สำหรับในปีนี้เป็นปีที่ 2 ปรากฏว่ามีอัตรากรงอกที่ดี คาดว่าจะมีผลผลิตที่ดีกว่าเดิม และสำหรับราคาผลผลิตก็คงเป็นไปตามที่ได้กำหนดตกลงราคากันไว้ทั้งนี้ อำเภอจตุรพักตรพิมาน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 ตำบล 28 ราย 31 แปลง พื้นที่ปลูก 165 ไร่ โดยในวันนี้ คณะทำงานตรวจติดตาม โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามแปลงข้าวโพด ของนางแจ่มนภา กอวัง นางสำเนียง สีโฆตะเพชร และนายชัยวัฒน์ นรชาญ ที่ บ้านเทียมแข้ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน ซึ่งมีพื้นที่ปลูกรวมกัน ทั้งหมด 16 ไร่ ข้าวโพดมีอายุประมาณ 45 วัน คาดว่าปลายเดือนมีนาคมจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ท้องตลาดได้ //////////////////////////////////
เครดิต ภาพ คมกฤช พวงศรีเคน
ศรีไพร ทูลธรรม ข่าว
Tiger news Tv.101

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย