ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมระหว่างเกษตรและสหกรณ์ และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในเขตภาคตะวันออกวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจส่งออกผลไม้และอุตสาหกรรมการเกษตรที่เกี่ยวข้อง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมระหว่างเกษตรและสหกรณ์ และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในเขตภาคตะวันออกวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจส่งออกผลไม้และอุตสาหกรรมการเกษตรที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ ( 7 ต.ค.64 ) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมระหว่างเกษตรและสหกรณ์ และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในเขตภาคตะวันออกโดยนายนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาเกษตรกร ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ร่วมประชุมนำเสนอข้อมูล ปัญหา อุปสรรค แผน โครงการในพัฒนาเศรษฐกิจส่งออกผลไม้และอุตสาหกรรมการเกษตรที่เกี่ยวข้องในหลายประเด็นอาทิ ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดจันทบุรี / นโยบายการพัฒนาภาคการเกษตรและการแปรรูป / ความคืบหน้าโครงการ EFFC ภายใต้ กรกอ.ภาคตะวันออก เป็นต้น ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีให้ความสำคัญกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจโดยได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาทิ ด้านผลไม้ ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ด้านการค้าชายแดน ด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้นซึ่งจะทำให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของประเทศซึ่งในแต่ละปีจะมีผลผลิตรวมปริมาณส่งออกไม่น้อยกว่า 900,000 ตันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 55,000 ล้านบาท

ต่อปี รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมและกระจายสินค้าผลไม้เพื่อส่งออกที่สำคัญโดยมีผู้รวบรวม ล้งผลไม้ ผู้ส่งออกอยู่ในพื้นที่จันทบุรีมากกว่า 600 ราย มีการกระจายจุดรับซื้อไปยังจังหวัดระยอง จังหวัดตราด รวมทั้งภาคใต้ของประเทสไทยอีกด้วยดังนั้นจังหวัดจันทบุรีจึงมีศักยภาพในการเป็นแหล่งผลิต รวบรวม และกระจายสินค้าผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออกสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ.2566 – 2570 ภายใต้ประเด็นการพัฒนาการเกษตรคุณภาพและผลตอบแทนสูง เชื่อมโยงสู่การผลิตอาหารปลอดภัย การผลิตพลังงานทดแทนและพืชสมุนไพรทางการแพทย์เชื่อมโยงสู่การผลิตอาหารปลอดภัยที่มีแนวทางพัฒนาให้จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางการรวบรวมผลผลิตและกระจายสินค้าผลไม้คุณภาพได้มาตรฐานสากล หลังจากรับทราบข้อมูลที่ห้องประชุมเสร็จแล้วที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้เดินทางไปดูพื้นที่เยี่ยมชมความคืบหน้าการพัฒนาสนามบินท่าใหม่ เป็นทางเลือกรองรับการขนส่งผลไม้ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก