อบต.ร้อยเอ็ด 129 แห่งพร้อมเลือกตั้งส.อบต นายก.อบต.อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้

อบต.ร้อยเอ็ด 129 แห่งพร้อมเลือกตั้งส.อบต นายก.อบต.อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

นายดำพ์ สุริโย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า.-ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยการดำเนินงานของ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ดที่มี 129 แห่ง มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรวมจำนวน 516 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ดจาก 20 อำเภอ แบ่งเป็น 1. องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีไม่เกิน 10 หมู่บ้านจำนวน 44 แห่ง อาทิ อำเภอเมืองร้อยเอ็ดมี 3 แห่ง คืออบต.นาโพธิ์,เมืองทอง,โนนรัง 2.องค์การบริหารส่วนตำบลที่มี 11-20 หมู่บ้าน จำนวน 83 แห่ง อาทิอำเภอเมืองร้อยเอ็ดมี 7 แห่งได้แก่ อบต.รอบเมือง,สะอาดสมบูรณ์,หนองแวง,ขอนแก่น,หนองแก้ว,แคนใหญ่ และ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีตั้งแต่ 21 หมู่บ้านขึ้นไปมี 2 แห่ง 2 อำเภอได้แก่ อบต.เหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และอบต.สระคูอำเภอสุวรรณภูมิ โดยจะมีการรับสมัครระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2556 4 รวม 5 วัน แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งระหว่างวันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน 2564 และ 29 พฤศจิกายนถึง 5 ธันวาคม 2564 ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง เวลาเลือกตั้ง 08:00 น ถึง 17:00 น ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบคืออบตและนายกอบต ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้อาทิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
นายดำพ์ สุริโย

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยเพิ่มเติมว่า.-เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือส.อบตและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกอบต. นายก อบต.ใช้เขตตำบลเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิก อบต.ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งยกเว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรไม่ถึง 25 คนให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้าน ที่มีพื้นที่ติดต่อกันและรวมกันแล้วมีราษฎรถึง 25 คนเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน
จํานวนสมาชิกสภา อบต.พิจารณาจากเขตเลือกตั้ง หรือหมู่บ้านละ 1 คนแต่หากอบต.ใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึง 6 เขตเลือกตั้งให้สภาอบต.นั้น (ประกอบด้วยสมาชิก 6 คน) แบ่งได้ดังนี้ 1.ถ้ามี 1 เขตเลือกตั้งให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือส.อบต. 6 คน 2. ถ้ามี 2 เขตเลือกตั้งให้มีส.อบต.ได้เขตเลือกตั้งละ 3 คน 3. ถ้ามี 3 เขตเลือกตั้งให้มีส.อบตได้เขตเลือกตั้งละ 2 คน 4.ถ้ามี 4 เขตเลือกตั้งให้มีส.อบต.ได้เขตเลือกตั้งละ 1 คนก่อนแล้วเพิ่มให้เขตเลือกตั้งที่มีจำนวนราษฎรมากที่สุด 2 เขตเลือกตั้งแรกเขตเลือกตั้งละ 1 คน 5. ถ้ามี 5 เขตเลือกตั้ง ให้มีจำนวน ส.อบต.ได้เขตเลือกตั้งละ 1 คนและเพิ่มให้เขตเลือกตั้งที่มีจำนวนราษฎรมากที่สุดอีก 1 คน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว