พะเยา ชาวบ้านต้านตั้งโรงงานเคมีพาราซีเมนต์

พะเยา ชาวบ้านต้านตั้งโรงงานเคมีพาราซีเมนต์

ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 4 บลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วม 200 คน รวมตัวต้านการก่อสร้างโรงงานพาราซีเมนต์ ในพื้นที่ของหมู่บ้าน เนื่องจากเกรงจะส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม รวมทั้งการตั้งโรงงานดังกล่าวนั้นได้เข้าตั้งใกล้ เขตชุมชน นอกจากนั้นเคยได้มีการทำประชาพิจารณ์มาแล้วรอบหนึ่ง แต่ทางโรงงานไม่ยอมรับมติ จึงทำการจัดเวทีประชาคมหรือประชาพิจารณ์อีกรอบหนึ่ง เพื่อยับยั้งไม่ให้มีการดำเนินการจัดตั้งโรงงานดังกล่าว

ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วม 200 คน ต้องเข้าร่วมทำการประชาพิจารณ์หรือประชาคมของหมู่บ้าน เป็นรอบที่ 2 เพื่อทำการคัดค้านการก่อสร้างโรงงานเคมีพาราซีเมนต์ ที่ทางบริษัทภูจันผา เข้าดำเนินก่อสร้างในบริเวณหมู่บ้าน และใกล้เขตชุมชน จนชาวบ้านเกรงผลกระทบจากสภาวะแวดล้อม ทั้งในเรื่องของน้ำเสีย กลิ่นเหม็น ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายกับผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านดังกล่าวได้ นอกจากนั้นการจัดสร้างโรงงานดังกล่าวนั้นมีความไม่โปร่งใสในการจัดทำเอกสาร ในการขออนุญาตต่างๆที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ก็ได้มีการจัดสร้างอาคารโรงงานขึ้นจนชาวบ้านต้องออกมารวมตัวกันคัดค้านกับกรณีดังกล่าว เพื่อไม่ให้มีการจัดตั้งโรงงานในพื้นที่

ซึ่งจากการที่มีการทำประชาพิจารณ์ดังกล่าวพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ ได้ออกมาอภิปราย ถึงเรื่องของปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวนั้น เนื่องจากเป็นจุดที่อยู่ใกล้ชุมชนและสถานที่ราชการหลายแห่ง ทั้งเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตลาดสดตำบลบ้านต๋อม วัดบ้านต๋อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม และยังมีโรงเรียนที่อยู่ในละแวกนั้นอีกโดยได้มีการลงมติของชาวบ้านทั้งหมด 100%ไม่ให้มีการก่อสร้างโรงงานเคมียางพาราซีเมนต์ดังกล่าวขึ้น
โดยนางลัดดาวัลย์ สืบเครือ ชาวบ้านคนหนึ่งที่รับผลกระทบ ระบุว่า ที่ผ่านมาในการจัดตั้งโรงงานผลิตเคมียางพาราซีเมนต์ ดังกล่าวนั้น ได้มีชาวบ้านออกมาทำการคัดค้านมาโดยตลอดโดยครั้งแรกนั้นได้มีการประชุมชี้แจงกันถึงการก่อสร้าง และต่อมาก็ได้มีการทำประชามติกันซึ่งในครั้งแรกนั้น มีชาวบ้านเข้าร่วมประมาณ 70 คน และทุกคนก็ได้มีการคัดค้านไม่ให้มีการก่อสร้าง แต่ทางบริษัทหรือโรงงานก็ไม่ยอมรับในมติดังกล่าว โดยระบุว่ามีคนน้อยไปและการลงมติอยากให้ทำในการลงคะแนนลับ จึงได้ทำหนังสือร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด ดังนั้นในวันนี้ชาวบ้าน รวมทั้งผู้นำชุมชน จึงได้รวมตัวกันมากกว่าครั้งนั้นและมีมติ 100% ที่จะไม่ให้โรงงานดังกล่าวจัดตั้งขึ้นได้ โดยวิธีการยกมือเพื่อเป็นมติที่จะไม่ให้มีการก่อสร้าง

สัมภาษณ์… ลัดดาวัลย์ สืบเครือ อายุ 62 ปีบ้านเลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา 081-8853605

ขณะที่นายศรีเดช นามวงศ์ กำนันตำบลบ้านต๋อม ระบุว่าที่ผ่านมาหลังจากทราบข่าวว่าได้มีการก่อสร้างโรงงานเคมีพาราซีเมนต์ดังกล่าวนั้น ในพื้นที่ตนเองก็ได้มีการหารือร่วมกับทุกฝ่ายในพื้นที่ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิของหมู่บ้าน ทั้งแกนนำชุมชน ตลอดจนถึงชาวบ้านเพื่อให้ดำเนินการตามมติของชาวบ้าน ซึ่งตนเองก็ได้มีการจัดทำประชามติไปหนึ่งรอบและชาวบ้านก็มีการคัดค้านที่จะไม่ให้มีการก่อสร้าง แต่ก็มีการร้องเรียนกลับเข้าไปที่ศูนย์ดำรงธรรม ดังนั้นจึงได้ดำเนินการทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้เป็นรอบที่สองและมติทั้งหมดก็ไม่ให้มีการจัดสร้างซึ่งตนเองก็ต้องเคารพเสียงของชาวบ้านในพื้นที่
สัมภาษณ์… นายศรีเดช นามวงศ์ กำนันตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ขณะที่นายบุญทิตย์ เมืองซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าวนั้นตนเองในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการดำเนินการอนุมัติในการเข้าดำเนินการก่อสร้างโรงงานดังกล่าวนั้น ซึ่งต้องดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบของกฎหมายและในวันนี้ทางชาวบ้านได้มีการทำการประชาพิจารณ์และไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการดังกล่าวนั้นตนเองก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและรายงานผลให้กับทางจังหวัด เพื่อที่จะระงับในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากเป็นมติของชาวบ้านที่จะไม่ให้มีการดำเนินการ

สัมภาษณ์… นายบุญทิตย์ เมืองซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา