นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการบวชป่า – ปลูกป่า การทำบุญในวันครบรอบการก่อตั้งกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่และพิธีเปิดป้ายป้อมยามใหม่

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการบวชป่า – ปลูกป่า การทำบุญในวันครบรอบการก่อตั้งกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่และพิธีเปิดป้ายป้อมยามใหม่

วันนี้ (7 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการบวชป่า – ปลูกป่า การทำบุญในวันครบรอบการก่อตั้งกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่และพิธีเปิดป้ายป้อมยามใหม่ จากงบประมาณ “ปั่นปลูก ปัน”ณ ป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลช้างเผือก อำภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสายยนต์ สีหาบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด นายณรงค์ศักดิ์ สบาย นายอำเภอสุวรรณภูมิ นายดวงจันทร์ พาลำโกน ประธานกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่ และกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่เข้าร่วม

โครงการบวชป่า – ปลูกป่า การทำบุญในวันครบรอบการก่อตั้งกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่ และการทำบุญในวันครบรอบการก่อตั้งกลุ่มจิตอาสาฯ ตรงกับวันที่ 7

เดือนกรกฎาคมของทุกปี ในปี 2563 นี้ได้ครบรอบปีที่ 7 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับผู้อยู่เวรยามรักษาป่าและเป็นการส่งเสริมการอนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่า ปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้แก่เยาวชนรุ่นหลังและการสร้างป้อมยามใหม่ ทำให้จิตอาสามีความสะดวก ปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งการก่อตั้งกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่ เป็นการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน กลายเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมชุมชน
ดังนั้น การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาป่า และทรัพยากรต่างๆ จะก่อให้เกิดจิตสำนึกในการรักษาป่า

_______
เครดิตภาพข่าว_เลขาผู้ว่าฯ
ศรีไพร ทูลธรรม:อัพเดตสถานการณ์ข่าวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด/รายงาน