นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็ก ด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์(เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน)

วันนี้ (7 มิถุนายน 2562) เวลา 08.10 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็ก ด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์(เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน) กิจกรรมที่ 3 และ 4 “การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และเปิดศูนย์เยาวชนพลเมืองดี” ณ ห้องประชุมฮอลคอดิเนชั่น ชั้น 2 โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีพระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วยนางจิตต์สัมพันธ์ ต่ายทรัพย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด นายทูล หิรัญทรัพย์ ผู้อำนวยการโครงการเราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน มูลนิธิเดอะบอสส์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และนักเรียนเข้าร่วม

ด้วยมูลนิธิเดอะบอสร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการเปิดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็ก ด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ทักษะ ในการใช้สื่อและผลิตสื่อ
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก
3.เพื่อให้เด็กมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทํางานร่วมกันในลักษณะศูนย์เยาวชนเพื่อการเรียนรู้
โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,000 คน ซึ่งมีกิจกรรม ประกอบด้วย การฝึกอบรมเด็กและเยาวชนด้านกระบวนการทางความคิด การวิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาเป็นกระบวนการเรียนรู้ผลิตสื่อรณรงค์ด้านต่างๆ ทั้ง 5 สื่อ ได้แก่ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อกิจกรรม

/////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน