ร้อยเอ็ด… มูลนิธิ เดอะบอสส์ ร่วมกับ บ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็ก (โครงการ เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน)

ร้อยเอ็ด…
มูลนิธิ เดอะบอสส์ ร่วมกับ บ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็ก (โครงการ เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน)

*สืบเนื่องมาจากนโยบายปฏิรูปนโยบายสังคมได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเมืองที่เป็นมิตรต่อคนทุกวัย(Social Smart City)โดยการจัดกรอบแนวทางหารดำเนินงาน เรื่องการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก และ เยาวชนเพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และสร้างโอกาสให้กับเด็ก และ เยาวชนได้มีบทบาทส่วนร้วมพัฒนาแก้ไขปัญหาสังคม ตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ ศ. 2560- 2564) ซึ้งสอดคล้องกับยุทธศาตร์ 20 ปี
**เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ.ห้องประชุมฮอลคิดิเคอร์ชั้น ชั้น 2 โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค ตำบลเหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด นายวันชัย คงแกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด เดินทางมาเป็นประธานเปฺิดโครงการ “เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน” (We Change World Change) โดย ทูน หิรัญทรัพย์ ผู้อำนวยการกล่าวรายงาน โครงการ เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน ภายใต้การดูแลของ มูลนิธิ เดอะบอสส์ (The Boss Foundation) โดยมีเยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม จากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมจำนวนมาก…
***นางจิตต์ สัมพันธฺ หัวหน้าบ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงการดำเนินการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ว่าด้วยความเชื่อที่ว่า เราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ โดยเริ่มจากตัวเรา และเห็นว่า “เยาวชน” เป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพและพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากในระยะยาว หากได้รับการส่งเสริม และเปิดโอกาสให้ได้ใช้ศักยภาพในทางที่ดีแล้ว ก็จะเกิดประโยชน์มากมายทั้งกับตัวเยาวชนเอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลก …

ดำเนิน พรมไชยา/ถ่ายภาพ-รายงาน