ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ เยาวชนคนกล้าไม่พึ่งพายาเสพติด เดินหน้าให้ความรู้เยาวชนในสถานศึกษา

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี

จัดโครงการ เยาวชนคนกล้าไม่พึ่งพายาเสพติด เดินหน้าให้ความรู้เยาวชนในสถานศึกษา

วันนี้ ( 7 มิ.ย.62 ) ที่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการ เยาวชนคนกล้าไม่พึ่งพายาเสพติด พร้อมให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนหน้าเสาธง ปลูกฝังเด็ก เยาวชน ให้เป็นคนดีห่างไกลและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หลังจากนั้น สำหรับโครงการเยาวชนคนกล้าไม่พึ่งพายาเสพติดที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้น มีเป้าหมายในการให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงด้วยกระบวนการสร้างเครือข่าย โดยฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อให้นักเรียน ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนำเพื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุข และปัญหาอื่นๆ ที่เป็นสิ่งมัวเมาทั้งหลาย เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง ด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายนักเรียน ให้เกิดกระบวนการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน ให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยกำหนดเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 100 คนหมุนเวียนไปตามโรงเรียนประจำอำเภอทั้ง 10 อำเภอรวม 1,000 คนโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากร

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก